Information gällande behandling av dina personuppgifter enligt GDPR fr.o.m 2018-05-25

Vi på Stenbacks JGR AB är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi vill därför berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Denna nya EU-förordning ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL).

I vår nya integritetspolicy som finns på vår hemsida, ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som namn, adress, mobilnummer, mailadress etc.) när du exempelvis beställer våra produkter, hyra av lokal/bostad av bolaget, som anställd eller nyttjar någon av våra tjänster.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, hyresavisering, orderbekräftelser, fakturor, lönespecar och annan information till.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Ta gärna del av vår nya integritetspolicy och hör av dig till oss på gunilla@stenbacks.se.


INTEGRITETSPOLICY Kontaktpersoner leverantörer Stenbacks JGR AB Version 1.0, uppdaterad den 2018-05-24

 1. INLEDNING

Stenbacks JGR AB (”Bolaget”) har ingått, eller avser att ingå, ett avtal med det företag som du företräder (”Leverantören”). Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson för Leverantören ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 1. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende våra leverantörers kontaktpersoner. Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter:

Stenbacks JGR AB, 556834-4633, Morgendal, 731 92 Köping, tel. 0221-42014. Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på mailadress; gunilla@stenbacks.se

 1. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig.

– Namn

– Telefonnummer

– Mejladress

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som Bolaget har med Leverantören. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet med Leverantören inte fullgöras.

 1. VAD ANVÄNDER BOLAGET DINA UPPGIFTER TILL?

Dina personuppgifter behandlas av Bolaget för att Bolaget ska kunna administrera sina avtals- åtaganden gentemot Leverantören, och i övrigt för att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under ett ev. avtal med Leverantören. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Leverantören.

 1. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till transportörer och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

 1. VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES

 1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas i våra register över kontaktpersoner under den tid som vårt avtalsförhållande med Leverantören fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande med Leverantören. För det fall att din anställning hos Leverantören upphör eller du i övrigt upphör att vara Leverantörens kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter, efter din egen begäran, från vårt register över kontaktpersoner. Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, se Bokföringslagen, kap 7.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5 https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen. Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på gunilla@stenbacks.se
 1. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att anslås på vår hemsida.